Data-Mundum

Imagen Lista

Data-Mundum és una solució avançada de calitat de dades inteligent pel tractament de grans volums d'informació.

Els nous sistemes d'informació automatitzada, el IOT y el Big Data proporcionen al seu negoci una gran cantitat de dades no sempre amb la calitat desitjada n'hi la consistencia requerida. 

Permet de forma modular cubrir tot el proces de data quality.

S'ha disenyat com una solució modular, flexible y personalitzable per adaptarla a cada negoci. 

Projecte confinanciat pel Ministeri d'Energía i Turisme, dins el Pla Nacional d'investigació Científica, Desenvolupament i Inovació Tecnològica 2008-2011, convocatoria 1/2011 del pla Avanza2. Número d'expedient TSI-020100-2011-199.

Imagen Pie

H2Catalog

Imagen Lista

Portal de referència per la divulgació i sensibilització de la emprenta hídirca. Entorn Tecnològic orientat a Particulars i Experts.

El projecte H2Catalog ha tingut com objectiu principal la creació d'una plataforma líder en el càlcul de la emprenta hídrica de productes i procés a la industria agroalimentaria, y la seva posterior divulgació a la societat.

La plataforma consta d’un portal de divulgació dirigit a usuaris particulars, els quals poden consultar informació d’interès general a l’àmbit de l’eficiència de recursos hídrics i obtenir una primera aproximació del càlcul de l’empremta hídrica.www.h2catalog.es

D'altra banda, s'ha desenvolupat una eina profesional dirigida a usuaris experts  que desitjen realitzar un cálcul més depurat mitjansant eines d'análisi avançat, així com la posterior extracció de coneixement rellevant al voltant de l'emprenta hídrica asociada als seus productes i procesos. 

El projecte H2Catalog amb número d'expedient TSI-020100-2011-452 es un projecte cofinanciat pel Ministeri d'Energia i Turisme, dins del pla Nacional d'investigació cientifica, Desenvolupament i Inovació Tecnològica 2008-2011, convocatoria 1/2011 del pla Avanza2.

Imagen Pie

IPv6 Toolbox

Imagen Lista

El projecte consisteix en implementar un dispositiu que es conectara a la xarxa IPv4 a migrar, y oferirà als ingenyers un ampli soport al procés de migració a IPv6.  Per aixó, el dispositiu portarà integrat en el firmware un conjunt d'utilitats com un asitent de migració, un cuadre de comandaments, i diverses aplicacions avançades pel auto-inventariat de l'infraestructura a migrar, detecció d'incompatibilitats amb IPv6, vulnerabilitats de seguretat i analitzador de rendiment post-migració.

Com a resultat del projecte, es disposará d'un dispositiu d'automatització dual. Primer permetrà  una migració a IPv6 d'una infraestructura y els seus actius. I després l'homologació dels nous actius que es vulguin afegir a la mateixa. 

El desenvolupament del projecte s'ha dut a terme a través de 3 fases principals:

 • Prototip.
 • Desenvolupament del módul de vulnerabilitats. Del resultat d'aquesta fase s'ha obtingut el subproducte Atalaya.
 • Apliance de migració.

Els objectius socio-econòmics del projecte son els següents:

 • Eliminar la bretxa digital entre les PYMEs i les grans organitzacions.
 • Evitar que les nostres organitzacions quedin parcial o totalment asilades, quan la utilització de IPv6 sigui impresindible.
 • Evitar que les nostres organitzacions quedin a un segón plá en els negocis degut a un retràs en la implantació del IPv6.
 • Minimitzar l'impacte, l'increment del cost dels serveis  i el increment del calendari previst, deguit a desviacions de la migració a IPv6.
 • Promoure que les empreses de serveis informàtics incorporin a la seva oferta la migració a IPv6, gracies a guanyar confiança sobre l'èxit d'aquest servei.
 • Evitar que les migracions a IPv6 siguin incompletes deixant desprotegides les organitzacions o amb una falsa sensació de bon funcionament però amb problemes detectats (ja sigui a nivell funcional o de rendiment).

 

La plataforma tecnológica consta dels següents móduls:

 • Asisten de migració. Aquest módul es el vertebrador del projecte al anular totes les activitats requerides per dur a terme la migració i els altres móduls d'automatització. 
 • Cuadre de comandaments. El cuadre de comandaments és la primera pantalla que mostrarà el porcentatge de la migració completat,  tasques en curs, estat i control dels móduls.
 • Gestió del pla de direccionament i verificador de migració. A uest móduls'encarregarà d'auto-inventariar l'estat i les propietats dels actius a migrar.
 • Detecció de grau compatibilitat. Aquest módul es l'ùnic encarregat de generar el grau de compatibilitat del hardware, sistema operatiu i aplicacions dels diferents actius de la infraestructura a migrar.
 • Proves de rendiment i temps de resposta post migració.  Aquest módul es l'encarregat de fer proves de càrrega i comprovació de l'afectació sobre el comportament del protocól.
 • Detecció de vulnerabilitats protocol i apps. Aquest módul realitza un estudi de les principals vulnerabilitats de seguretat dels actius de la infraestructura migrada.

 

El present projecte es una iniciatica de Grupo ICA (Informatica y Comunicaciones Avanzadaz).

 

Projecte cofinanciat pel Ministeri d'Industria, Energia i Turisme, en el marc de la convocatoria 1/2012 per la concesió d'ajudes per a la realització de projectes en el marc de l'Acció Estratègica de Telecomunicacions y Societat de la Informació, subprograma de Competitivitat I+D, dins del pla Nacional d'Investigació Científica, desenvolupament i Innovació tecnológica 2008-2011.

Imagen Pie

NeuroChild EyeTracking

Imagen Lista

NeuroChild EyeTracking ofereix una resposta innovadora a un problema real, de gran magnitut personal, familiar y social, com son les alteracions  cogntives en pacients infantils, mitjansant la creació d'un entorn tecnológic  i de negocis per a la reducció de l'impacte del déficit cognitiu, gràcies a l'ús d'una plataforma d'estimulació i rehabilitació neurocogitiva que funcioni com a eina de recolzament terapèutic, presentat en un entorn virtual en forma de Serious Games per dispositius móbils. 

El projecte investiga nous mitjans d'interacció ava´çats, com les capacitats táctils multi-touch i multimedia que ofereixen els dispositius móbils, i incorpora característiques novedoses com la execució de tasques colaboratives, on diversos pacients colaboren simultaneament en la realització d'una mateixa tasca.  Així mateix, explora les ventatges de disposar d'un módul de seguiment de la mirada (eye-tracking) que permet analitzar, de manera no invasiva i transparent, les reaccions o distraccions del pacient durant la execució de les tasques de rehabilitació pautades, estenent l'aplicació a nens en edats més tempranes o amb déficits motors severs, on no és possible la manipulació de interfícies , però si evaluar el rendiment cognitiu a partir del seguiment de la mirada en la resposta a estímuls. 

El present projecte també aborda l'anàlisi, implementació i la validació clínica d'un módul de tele-diagnóstic que permetrà que el profesional pugui realitzar una evaluació del perfil d'afectació del pacient a distància, a partir de la realització d'un conjunt de tasques especificament disenyades per aquest fi i administrades a través de l'ordinador o d'un dispositiu móbil.

El consorci estña compost per entitats diferents i complementaries:

 • ICA: Informática y comunicaciones avanzadas
 • FPING: Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann
 • GBT-UPM: Grupo de Bioingeniería y Telemedicina - Universidad Politécnica de Madrid
 • CVC: Centre de Visio per Computador

Projecte financiat per el Ministeri d'Economia i Competitivitat en el marc de la convocatoria de l'any 2014 per la concesió de les ajudes corresponents a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament ei Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica y Técnica y de Innovació 2013-2016.

Imagen Pie

Nutriprecisión

Imagen Lista

Aquest projecte te com objectiu desenvolupar nous productes alimentaris i plataformes tecnològiques per dissenyar estratègies nutricionals de precisió orientades a la prevenció eficaç de dolències asociades al envelliments i la millora de la calitat i l'estil de vida dels colectius de persones grans.

AMC Innova Juice and Drinks de Navarra, Galletas Gullón y Europastry formen el consorci d'empreses que junt a 5 centres d'investigació, lideran el nou projecte NUTRIPRECISIÓ del programa I+D+i CIEN impulsat pel CDTI.

Recolzats per organismes d'investigació especialitzats, les empreses del consorci tracten d'aprofitar els recents avenços de l'investigació científica en els camps de la salud i l'envelliment per generar productes innovadors d'alt valor afegit destinats a mercats en creixement, per un cantó el dels consumidors preocupats pel manteniment d'un bon estat corporal davant de la proximitat de la tercera edat, i per un altre el mercat senior en el qual s'esfo´çen per mantenir una alta calitat de vida en diferents estats de dependència, des de l'autonomia plena fins a la necesitat de cuidadors.

Mitjansant la realització del present projecte es donarà lloc a nous productes alimentaris d'us especific per a la salut, així com una aplicació TIC inteligent multiplataforma, els quals es troben integrats en estratègies de presició per la prevenció i millora de patologies asociades a l'envelliment.

El projecte es troba ja en desenvolupament i es preveu la seva finalització al 2020. La seva execució soposarà una inversió d'aproximadament 7M €, amb l'apotació dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del programa Estratègic de Consorcis d'Investigació Empresarial Nacional (CIEN), gestionada pel centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI).

Imagen Pie

Oxynomia

Imagen Lista

Suite d'eines TIC avançades per potenciar les motodologies de coworking (micropymes). Increment de la competitivitat dels espais de coworking integrant-los entre sí i amb la Gran Empresa. 
Projecte financiat pel Ministeri d'Energia i Turisme en el marc de l'Acció Estratègica de Economia i Societat Digital, dins el pla d'Investigació Científica y Técnica i Inovació 2.013 a 2.013. 

Imagen Pie

Social Engagement

Imagen Lista

El projecte generarà una plataforma web de gestió integral d'anàlisi estratègic sectorial i identificació de futures línies d'investigació mitjansant la detecció i anàlisi de tendències i nodes d'alt valor. 

Es tracta d'una eina online per analitzar l'evolució de l'innovació en diferents sectors i detectar l'emergència de noves idees i nous nodes altament conectats a tgravès de l'anàlisi dels canvis de tendència en xarxes socials.

Aquesta eina donarà resposta a les necesitats de vigilància tecnològica en un univers abundant en informació on es fa difícil analitzar les series temporals de dades donada la seva abundancia i on moltes de les tendències del demà emergeixen , de forma molt marginal, i ràpidament s'expandeixen, difonent-se a travès de mecanísmes socials de difusió complexes o de repositoris oberts de continguts documentals.  El resultat serà un sistema de transferència de coneixements que vehicularà la difusió, desordre i abundancia informacional en tendencies i temes d'utilitat per l'usuari, ja sigui d'un perfil d'empresa investigadora o d'una persona interesada en un cert apartat. 

El consorci pel desenvolupament del projecte està format per:

 • ICA: INFORMÀTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS
 • FUOC (FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Projecte financiat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat en el marc de la convocatoria de l'any 2014 per la concesió de les ajudes corresponents a la convocatoria Retos- Colaboración del Programa Estatal de Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Imagen Pie