AVIS LEGAL

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, I.C.A. Informàtica i Comunicacions Avançades, S.L. (d'ara endavant Grup ICA) li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni en completar els formularis electrònics que apareixen en aquest Web, així com aquells que proporcioni a través de correu electrònic, com a conseqüència de les seves consultes, ofertes, sol·licituds o contractació de serveis o productes; o presentar la seva candidatura a un lloc d'ocupació, seran objecte de tractament electrònic i recollits en un fitxer de dades.

El tractament de les seves dades de caràcter personal es duu a terme amb la finalitat principal d'atendre Sol·licituds Comercials, Estudi i Seguiment de Clients i Proveïdors, i amb això poder prestar-li el servei d'informació, remetre-li publicitat, avisos, ofertes i, en general, informació de caràcter comercial d'interès, propi o de tercers relacionada amb els béns i serveis que s'ofereixen a través de Grup ICA.

Així mateix, Grup ICA tractarà les seves dades amb la finalitat de remetre-li promocions d'activitats especials i esdeveniments, tant de les seves pròpies solucions com les proporcionades pels seus socis.

Se li sol·licita la seva autorització expressa per al tractament de les seves dades de contacte per a la realització de prospecció i notificació comercial dels productes i serveis que s'ofereixen a través Grup ICA.

En el cas que sigui actualment client de Grup ICA nostres comunicacions estan basades en l'interès legítim de mantenir-li informat dels nostres productes i serveis, d'acord a la legislació vigent que regula les comunicacions electròniques.

La informació proporcionada pels candidats a ocupar lloc com a empleat de Grup ICA podrà ser verificada amb l'objecte de comprovar les capacitats, disposicions i compromís amb l'activitat a desenvolupar, sempre sota l'escrupolós respecte de les limitacions legals vigents i evitant qualsevol perjudici del candidat.

Així mateix, li preguem que comuniqui de forma immediata a Grup ICA qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors.

Responsable de les dades

 • Identitat: I.C.A. Informática y Comunicaciones Avanzadas, S.L.
 • Direcció postal: Carrer La Rábida número 27, 28039 Madrid
 • Telèfon: 913 110 487
 • Exercici de drets d'afectats: lopd@grupoica.com 
 • Contacte Delegat Protecció de Dades: dpd@grupoica.com

Conservació

Grupo ICA desenvolupa la seva activitat comercial de forma continuada i li informa que les dades objecto de tractament per atendre consultes, ofertes, sol·licituds o contractació de serveis o productes, seran conservats mentre es mantingui una relació contractual o comunicació comercial habitual i seran destruïts una vegada finalitzats els terminis legals vigents que regulen les relacions comercials i tributàries, o vostè exerceixi de forma legítima algun dels seus drets.

Grupo ICA li informa que freqüentment desenvolupa processos de selecció de candidats, per la qual cosa les dades que ens facilita amb aquesta finalitat, seran conservats durant un període d'un any des de la seva última notificació i seran destruïts finalitzat aquest termini.

Drets

Pot dirigir les seves consultes i exercir els seus drets de sol·licitar l'accés a les dades personals, sol·licitar la seva rectificació o supressió, sol·licitar la limitació del seu tractament, sol·licitar l'oposició al tractament, o sol·licitar la portabilitat de les dades, dirigint-se a l'adreça de contacte indicada.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

Sempre que no contravingui la legislació vigent aplicable o acords contractuals entre les parts, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions, gestió de conflictes entre les parts o el manteniment efectiu de la relació entre les parts.

En les circumstàncies que ho permetin i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. Grup ICA deixarà de tractar les dades, els mantindrà exclusivament en estat bloquejat per atendre motius legítims imperiosos, l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, o compliment de la legislació vigent.

Legitimació

El tractament de les seves dades és realitzat a l'empara legal d'atendre les peticions de les seves consultes, ofertes, sol·licituds o contractació de serveis o productes; o gestionar la seva candidatura a un lloc d'ocupació, sens sigui el cas.

L'oferta prospectiva de productes i serveis, notificacions comercials està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució dels contractes que puguin existir entre les parts o atendre les sol·licituds o consultes demandades per l'interessat.

Destinataris

Les dades personals que ens facilita per atendre les peticions de les seves consultes, ofertes, sol·licituds o contractació de serveis o productes, no seran comunicats a altres empreses sense sol·licitar-li prèviament el seu consentiment.

La informació de contacte facilitada per realitzar prospecció i notificació comercial pot ser comunicada a empreses especialitzades en màrqueting i publicitat, amb les quals Grup ICA manté relacions comercials i els servidors de les quals d'emmagatzematge de dades estan situats en la Unió Europea.

La informació proporcionada pels candidats a ocupar lloc com a empleat de ICA podrà ser cedida a tercers, com són aquelles empreses amb les quals ICA manté activitats comercials, amb l'única finalitat de realitzar l'avaluació de les seves capacitats professionals.

Grupo ICA contracta la seva infraestructura virtual sens un model de “computació en el núvol” a través de ogle i Microsoft a l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield. – Informació disponible en:

https://www.privacyshield.v/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

https://www.privacyshield.v/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Les dades personals considerades com de cateries especials no seran comunicats a tercers, tret que expressament figuri en les condicions particulars de l'oferta de prestació de serveis contractada.

Protecció de dades

Les dades personals que tractem procedeixen fonamentalment de l'interessat i de les relacions comercials o contractuals vigents, però en determinades circumstàncies, les dades que no han estat recopilats directament de l'interessat, procedeixen de fonts d'accés públic, de socis comercials als quals vostè va facilitar consentiment de la comunicació o són fruit de la prestació de productes o serveis que alguns dels socis comercials proporcionen a través de Grup ICA. En aquests casos i d'acord a la nostra Política, sempre que les dades no procedeixen de l'interessat o el tractament del qual no sigui compatible amb les finalitats existents, li demanarem prèviament autorització perquè ens faciliti el seu consentiment per al nou tractament.

Seguretat

Grupo ICA li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

El correu electrònic no permet assegurar la confidencialitat dels missatges que es transmeten ni la seva integritat o correcta recepció. Grup ICA no assumeix responsabilitat per aquestes circumstàncies. Si l'usuari no consentís la utilització del correu electrònic, preguem el posi en el nostre coneixement per establir un altre canal de comunicació.

La comunicació de dades per part de l'usuari utilitzant els mitjans habilitats, suposa l'acceptació d'aquestes clàusules, necessàries per a l'establiment i manteniment de la relació entre les parts.

La nostra política de protecció de dades pot variar a causa de possibles canvis legislatius o dels criteris procedents de l'Agència de Protecció de Dades, però en tot cas, es tractarà de variacions necessàries per adequar la nostra política a la legislació vigent i als criteris de protecció dels usuaris i clients. En aquest sentit, de produir-se algun canvi li mantindrem informat a través d'aquesta mateixa pàgina.

Política de Cookies

A la següent pàgina pot consultar la Política de Cookies de Grupo ICA.

Informació Legal

Informació general a l'efecte de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic:

 • Razó Social. I.C.A. Informática y Comunicaciones Avanzadas S.L.
 • Domicili Social. Carrer La Rábida número 27, 28039 Madrid.
 • B-28893139.
 • Inscripció en el Registre Mercantil de Madrid, Tom. 4578, Foli. 222, Full número. 75384, Inscripció 21.

Navegació

Grupo ICA, sociedad titular del web site “www.grupoica.com” és possible que obtingui la següent informació sobre els visitants del nostre web:

 • El nom de domini del proveïdor i/o adreça IP que els dóna accés a la xarxa.
 • La data i hora d'accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.
 • L'adreça d'internet des de la qual va partir el link que dirigeix al nostre web.
 • El nombre de visitants diaris de cada secció.

Tecnologia

Nostra web utilitza cookies. Veure Política de Cookies.

L'usuari té a més l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

La pàgina web utilitza javascript, és possible que el contingut i l'accés a totes les funcionalitats pogués veure's afectat si el seu navegador no suporta aquesta tecnologia o l'ha deshabilitat voluntàriament.

Limitació de Responsabilitat

La pàgina web de Grup ICA proporciona l'accés a informacions, serveis o dades pertanyents a Grup ICA o proporcionada per tercers. Si ben Grup ICA actua de bona fe i en la mesura del possible s'intenta vetllar per l'exactitud i actualització dels continguts, no es fa responsable directa o subsidiàriament de quantes reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels continguts procedents de tercers. En tot cas, si detecta alguna incorrecció en la informació que apareix, li preguem ens ho faci saber i, per la nostra banda, efectuarem els canvis pertinents.

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris. Els anunciants, patrocinadors o propietaris de catàlegs o informació de productes de tercers, són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. Grup ICA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els Continguts inserits en aquest Lloc web poden dirigir-se a Grup ICA a través del formulari de contacte.

Modificacions

Grup ICA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva pàgina web www.grupoica.com, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la mateixa.