IPv6 Toolbox

Imagen Lista

El projecte consisteix en implementar un dispositiu que es conectara a la xarxa IPv4 a migrar, y oferirà als ingenyers un ampli soport al procés de migració a IPv6.  Per aixó, el dispositiu portarà integrat en el firmware un conjunt d'utilitats com un asitent de migració, un cuadre de comandaments, i diverses aplicacions avançades pel auto-inventariat de l'infraestructura a migrar, detecció d'incompatibilitats amb IPv6, vulnerabilitats de seguretat i analitzador de rendiment post-migració.

Com a resultat del projecte, es disposará d'un dispositiu d'automatització dual. Primer permetrà  una migració a IPv6 d'una infraestructura y els seus actius. I després l'homologació dels nous actius que es vulguin afegir a la mateixa. 

El desenvolupament del projecte s'ha dut a terme a través de 3 fases principals:

 • Prototip.
 • Desenvolupament del módul de vulnerabilitats. Del resultat d'aquesta fase s'ha obtingut el subproducte Atalaya.
 • Apliance de migració.

Els objectius socio-econòmics del projecte son els següents:

 • Eliminar la bretxa digital entre les PYMEs i les grans organitzacions.
 • Evitar que les nostres organitzacions quedin parcial o totalment asilades, quan la utilització de IPv6 sigui impresindible.
 • Evitar que les nostres organitzacions quedin a un segón plá en els negocis degut a un retràs en la implantació del IPv6.
 • Minimitzar l'impacte, l'increment del cost dels serveis  i el increment del calendari previst, deguit a desviacions de la migració a IPv6.
 • Promoure que les empreses de serveis informàtics incorporin a la seva oferta la migració a IPv6, gracies a guanyar confiança sobre l'èxit d'aquest servei.
 • Evitar que les migracions a IPv6 siguin incompletes deixant desprotegides les organitzacions o amb una falsa sensació de bon funcionament però amb problemes detectats (ja sigui a nivell funcional o de rendiment).

 

La plataforma tecnológica consta dels següents móduls:

 • Asisten de migració. Aquest módul es el vertebrador del projecte al anular totes les activitats requerides per dur a terme la migració i els altres móduls d'automatització. 
 • Cuadre de comandaments. El cuadre de comandaments és la primera pantalla que mostrarà el porcentatge de la migració completat,  tasques en curs, estat i control dels móduls.
 • Gestió del pla de direccionament i verificador de migració. A uest móduls'encarregarà d'auto-inventariar l'estat i les propietats dels actius a migrar.
 • Detecció de grau compatibilitat. Aquest módul es l'ùnic encarregat de generar el grau de compatibilitat del hardware, sistema operatiu i aplicacions dels diferents actius de la infraestructura a migrar.
 • Proves de rendiment i temps de resposta post migració.  Aquest módul es l'encarregat de fer proves de càrrega i comprovació de l'afectació sobre el comportament del protocól.
 • Detecció de vulnerabilitats protocol i apps. Aquest módul realitza un estudi de les principals vulnerabilitats de seguretat dels actius de la infraestructura migrada.

 

El present projecte es una iniciatica de Grupo ICA (Informatica y Comunicaciones Avanzadaz).

 

Projecte cofinanciat pel Ministeri d'Industria, Energia i Turisme, en el marc de la convocatoria 1/2012 per la concesió d'ajudes per a la realització de projectes en el marc de l'Acció Estratègica de Telecomunicacions y Societat de la Informació, subprograma de Competitivitat I+D, dins del pla Nacional d'Investigació Científica, desenvolupament i Innovació tecnológica 2008-2011.

Imagen Pie