NeuroChild EyeTracking

Imagen Lista

NeuroChild EyeTracking ofereix una resposta innovadora a un problema real, de gran magnitut personal, familiar y social, com son les alteracions  cogntives en pacients infantils, mitjansant la creació d'un entorn tecnológic  i de negocis per a la reducció de l'impacte del déficit cognitiu, gràcies a l'ús d'una plataforma d'estimulació i rehabilitació neurocogitiva que funcioni com a eina de recolzament terapèutic, presentat en un entorn virtual en forma de Serious Games per dispositius móbils. 

El projecte investiga nous mitjans d'interacció ava´çats, com les capacitats táctils multi-touch i multimedia que ofereixen els dispositius móbils, i incorpora característiques novedoses com la execució de tasques colaboratives, on diversos pacients colaboren simultaneament en la realització d'una mateixa tasca.  Així mateix, explora les ventatges de disposar d'un módul de seguiment de la mirada (eye-tracking) que permet analitzar, de manera no invasiva i transparent, les reaccions o distraccions del pacient durant la execució de les tasques de rehabilitació pautades, estenent l'aplicació a nens en edats més tempranes o amb déficits motors severs, on no és possible la manipulació de interfícies , però si evaluar el rendiment cognitiu a partir del seguiment de la mirada en la resposta a estímuls. 

El present projecte també aborda l'anàlisi, implementació i la validació clínica d'un módul de tele-diagnóstic que permetrà que el profesional pugui realitzar una evaluació del perfil d'afectació del pacient a distància, a partir de la realització d'un conjunt de tasques especificament disenyades per aquest fi i administrades a través de l'ordinador o d'un dispositiu móbil.

El consorci estña compost per entitats diferents i complementaries:

  • ICA: Informática y comunicaciones avanzadas
  • FPING: Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann
  • GBT-UPM: Grupo de Bioingeniería y Telemedicina - Universidad Politécnica de Madrid
  • CVC: Centre de Visio per Computador

Projecte financiat per el Ministeri d'Economia i Competitivitat en el marc de la convocatoria de l'any 2014 per la concesió de les ajudes corresponents a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament ei Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica y Técnica y de Innovació 2013-2016.

Imagen Pie