Avís legal

Protecció de dades

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, I.C.A Informàtica i Comunicacions Avançades, S.L i ICA Sistemes i Seguretat, S.L. (des d’ara Grupo ICA) l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona al completar els formularis electrònics que apareixen en aquesta Web, així com aquells que proporciona a través de correu electrònic, com conseqüència de les seves consultes, ofertes, sol·licituds o contratacions de serveis o productes; o presentar la seva candidatura a un lloc d’ocupació, seran objecte de tractament electrònic i recollits en un fitxer de dades.

El tractament de les seves dades de caràcter personal es porta a terme amb la finalitat principal d’atendre Sol·licituds Comercials, Estudi i Seguiment de Clients i Proveïdor, i amb això poder prestar el servei d'informació, remetre publicitat, avisos, ofertes i, en general, informació de caràcter comercial d'interès, pròpia o de tercers relacionada amb els béns i serveis que s’oferten a través de Grupo ICA.

Així mateix, Grupo ICA tracta les seves dades amb el fi de remitir-li promocions d’activitats especials i esdeveniments, tant de les seves pròpies solucions com les proporcionades pels seus socis.

Se li demana la seva autorització expressa per el tractament de les seves dades de contacte per la realització de prospecció i notificació comercial dels productes i serveis que s’oferten a través de Grupo ICA.

En cas de que sigui actualment client de Grupo ICA les nostres comunicacions estan basades en l'interès legítim de mantenir-lo informat dels nostres productes i serveis, d’acord a la legislació vigent que regula les comunicacions electròniques.

La informació proporcionada pels candidats a ocupar el lloc com a empleat de Grupo ICA podrà ser verificat amb l’objectiu de comprovar les capacitats, disposicions i compromís amb l’activitat a desenvolupar, sempre sota l’escrúpol respecte de les limitacions legals vigents i evitant qualsevol prejudici del candidat.

Així mateix, li preguem que comuniqui de forma inmediata a Grupo ICA qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi de que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Responsable de les dades

 • Identitat: I.C.A. Informàtica i Comunicacions Avançades, S.L. i ICA Sistemes i Seguretat, S.L.
 • Direcció postal: Carrer La Rábida número 27, 28039 Madrid
 • Telèfon: 913 110 487
 • Exercici de drets d'afectats: lopd@grupoica.com 
 • Contacte Delegat Protecció de Dades: dpd@grupoica.com

Conservació

Grupo ICA desenvolupa la seva activitat comercial de manera continuada i l’informa que les dades objecte de tractament per atendre consultes, ofertes, sol·licituds o contractació de serveis o productes, seran conservats mentre es mantingui una relació contractual o comunicació comercial habitual i seran destruïts una vegada finalitzats els terminis legals vigents que regulen les relacions comercials i tributàries, o vostè exerceixi de forma legítima algun dels seus drets.

Grupo ICA l’informa que freqüentment desenvolupa processos de selecció de candidats, perquè les dades que ens facilita amb aquesta finalitat, seran conservades durant un període d’un any des de la seva última notificació i seran destruïdes finalitzant aquest termini.

Drets

Pot dirigit les seves consultes i exercir els seus drets de sol·licitar l’accés a les seves dades personals, sol·licitar la seva rectificació o supressió, sol·licitar la limitació del seu tractament, sol·licitar la oposició al tractament, o sol·licitar la portabilitat de les dades, dirigint-se a la direcció de contacte indicada.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per fins que van ser recollits.

Sempre que no contravingui la legislació vigent aplicable o acords contractuals entre les parts, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per l’exercici o defensa de reclamacions, gestió de conflictes entre les parts o el manteniment efectiu de la relació entre les parts.

En les circumstàncies que ho permetin i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. Grupo ICA deixarà de tractar les dades, els mantindrà exclusivament en estat bloquejat per atendre motius legítims imperiosos, l’exercici de la defensa de possibles reclamacions, o compliment de la legislació vigent.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza a l’empara legal d’atendre les peticions de les seves consultes, ofertes, sol·licituds o contractacions de serveis o productes; o gestionar la seva candidatura a un lloc d’ocupació, segons sigui el cas.

L’oferta prospectiva de productes i serveis, notificacions comercials està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució  dels contractes que puguin existir entre les parts o atendre les sol·licituds o consultes demandades per l’interessat.

Destinataris

Les dades personals que ens facilita per atendre les peticions de les seves consultes, ofertes, sol·licituds o contractació de serveis o productes, no seran comunicades a altres empreses externes a Grupo ICA sense sol·licitar-li prèviament el seu consentiment.

La informació de contacte facilitada per realitzar prospecció i notificació comercial pot ser comunicada a empreses especialitzades en marketing y publicitat, amb les que Grupo ICA manté relacions comercials i de les quals els servidors d’emmagatzematge de dades estan ubicats a la Unió Europea o estan acollits al programa Privacy Shield.

La informació proporcionada pels candidats a ocupar el lloc com empleat de Grupo ICA podrà ser cedida a tercers, com són aquelles empreses amb les que Grupo ICA manté activitats comercials, amb l’única finalitat de realitzar l'avaluació de les seves capacitats professionals.

Grupo ICA contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació en el núvol” a través de Google i Microsoft a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield. - Informació disponible a:

 

https://www.privacyshield.v/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

https://www.privacyshield.v/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Les dades personals considerades com de categories especials no seran comunicades a tercers, llevat que expressament figuri en les condicions particulars de la oferta de prestació de serveis contractats.

Protecció de dades

Les dades personals que tractem procedeixen fundamentalment de l’interessat i de les relacions comercials o contractuals vigents, però en determinades circumstàncies, les dades que no han sigut recopilades directament de l’interessat, procedeixen de fonts d’accés públic, de socis comercials als que vostè va facilitar el consentiment de la comunicació o són fruit de la presentació de productes o serveis que alguns dels socis comercials proporcionen a través de Grupo ICA. En aquests casos i d’acord a la nostra Política, sempre que les dades no procedeixin del interessat o el tractament no sigui compatible amb las finalitats existents, li demanarem prèviament autorització per que ens faciliti el seu consentiment per al nou tractament.

Seguretat

Grupo ICA li informa que té implantades les mesures de seguretat de índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els ries en el que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

El correu electrònic no permet assegurar la confidencialitat dels missatges que transmeten ni la seva integritat o correcta recepció. Grupo ICA no assumeix responsabilitat per aquestes circumstàncies. Si l’usuari no consentís l’utilització del correu electrònic, preguem que ho posi en el nostre coneixement per establir un altre canal de comunicació.

La comunicació de dades per part de l’usuari utilitzant els medis habilitats, suposa l’acceptació d’aquestes clàusules, necessàries per l’establiment i manteniment de la relació entre les parts.

La nostra política de protecció de dades pot variar degut a possibles canvis legislatius o de criteris procedents de l’Agència de Protecció de Dades, però en tot cas, es tracta de variacions necessàries per adecuar la nostra política a la legislació vigent i a tots els criteris de protecció d’usuaris i clients. En aquest sentit, de produir-se algun canvi li mantindrem informat a través d’aquesta mateixa pàgina.

Política de Cookies

A la següent pàgina pot consultar la Política de Cookies de Grupo ICA.

Informació Legal

Informació general a l'efecte de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic:

 • Razó Social: I.C.A. Informática y Comunicaciones Avanzadas S.L.
 • Domicili Social. Carrer La Rábida número 27, 28039 Madrid.
 • B-28893139.
 • Inscripció en el Registre Mercantil de Madrid, Tom. 4578, Foli. 222, Full número. 75384, Inscripció 21.

 

 • Razó Social: ICA Sistemes i Seguretat S.L.
 • Domicili Social. Carrer La Rábida número 27, 28039 Madrid.
 •  B-88557061.
 • Inscripció en el Registre Mercantil de Madrid, Tomo. 31170, Folio. 59,  Secció. 8, Hoja. M-75384, Inscripció 85.

Navegació

Grupo ICA, societat titular del web site 'www.grupoica.com' és possible que obtingui la següent informació sobre els visitants de la nostra web:

 • El nom del domini del proveïdor i/o direcció IP que els hi dóna accés a la xarxa.
 • La data i hora d’accés a la nostra web. Això ens permet averiguar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per evitar problemes de saturació a les nostres hores puntes.
 • La direcció d’internet des de la que va partir el link que dirigeix a la nostra web.
 • El número de visitants diaris de cada secció.

Tecnologia

La nostra web utilitza cookies. Veure Política de Cookies.

L’usuari té a més la opció de impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

La pàgina web utiltiza javascript, és possible que el contingut i l’accés a totes les funcionalitats pogués veure afectat si el seu navegador no suporta aquesta tecnologia o la ha deshabilitat voluntàriament.

Limitació de Responsabilitat

La pàgina web de Grupo ICA proporciona l’accés a informacions, serveis o dades pertinents a Grupo ICA o proporcionada per tercers. Encara que Grupo ICA actúa amb bona fe i en la mesura de lo possible s’intenta velar per l’exactitut i actualització dels continguts, no es fa responsable directa o subsidiàriament de les quantes reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels continguts procedents de tercers. En tot cas, si detecta alguna incorrecció en la informació que apareix, li preguem que ens faci saber i, per la nostra part, efectuarem els canvis pertinents.

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris. Els anunciants, patrocinadors o propietaris de catàlegs o informació de productes de tercers, són els únics responsables d’assegurar-se que el material remitit per la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas poden ser d’aplicació. Grupo ICA no serà responsable de qualsevol error, inexactitut o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els Continguts inserits en el Lloc web poden dirigir-se a Grupo ICA a través del formulari de contacte.

Modificacions

Grupo ICA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva pàgina web www.grupoica.com, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com de la manera en la que aquests apareixen presentats o localitzats en la mateixa.